Olav Arne
Fiskerstrand

Administrerende
direktør

Rustet for fremtiden

Med et historisk godt resultat i bagasjen, har vi sikret oss finansielle muskler til å møte den nye bankhverdagen med kraft og gjennomføringsevne.
Sterk finansiell posisjon
I et marked med sterk konkurranse og lave marginer, må vi si oss svært godt fornøyd med fjorårets resultat. Vi har rettet et skarpt fokus mot utvikling og forbedring over tid, og det er gledelig å se at vi lykkes.
 
De siste årene har vi opplevd en vesentlig endring i bankenes rammebetingelser, hvor myndighetene har kommet med stadig strengere og mer kompliserte krav til bankenes kapital og likviditet. Vi deler oppfatningen om at solide banker både er viktig og positivt. Vi vet samtidig at dette ikke kommer av seg selv.
 
For å imøtekomme de nye kravene, har det vært et prioritert område for oss å sørge for at forholdet mellom inntekter og kostnader utvikler seg i riktig retning. Sparebanken Møre har drevet kostnadseffektivt over lang tid, og også i 2014 overholdt vi egne målsettinger med god margin. I tillegg var nivået på tap og mislighold rekordlavt. At vi ble kåret til den mest kredittverdige norske banken av DNB Markets i november, er en anerkjennelse av det gode arbeidet som er blitt gjort i alle ledd. Gevinsten er en enda tryggere bank, noe som kommer både kundene, oss og samfunnet til gode.
Sparebanken Møre har drevet kostnadseffektivt over lang tid, og også i 2014 overholdt vi egne målsettinger med god margin.
 
Digital revolusjon
Det er imidlertid ikke bare rammebetingelsene våre som endres. Kundeadferden er også i rivende utvikling. Vi kan ikke lenger snakke om den forestående digitale revolusjonen; den er her – her og nå. Det er helt avgjørende for vår konkurransekraft at vi identifiserer oss med og tilpasser oss nye kundebehov. I løpet av fjoråret gjorde vi derfor flere grep for å sikre at vi kan tilby løsninger som er fremtidsrettede, automatiserte og effektive, både for kundene og oss.
 
Nettmøte, BankID på mobil og ny nettbank er blant løsningene som har stått på agendaen. Det digitale arbeidet fortsetter med fullt driv i år, for å imøtekomme den moderne bankkundens behov på best mulig måte også fremover.
 
Vår identitet
I en tid med stort fokus på automatiserte løsninger, er imidlertid vår strategi tydelig på at Sparebanken Møre skal være god på digitale løsninger – samtidig som vi skal være best på personlig service. For oss er det ikke et mål å bli en bank utelukkende basert på selvbetjente løsninger. Vi kan fortsatt tilby personlig rådgivning gjennom 30 kontorer og over 400 dyktige fagpersoner i banken. Her ligger en viktig del av vår identitet, og her ligger også vår store styrke.
 
Det betyr at hverken nye maskiner eller nye tekniske løsninger kan erstatte det som både er og blir vår viktigste ressurs fremover, nemlig de ansatte. Konkurrenter kan i prinsippet tilby de samme teknologiske løsningene som oss, men ikke måten vi bruker kunnskapen vår på. Jeg er overbevist om at den sterke interne kulturen vår har vært sentral i oppnåelsen av de gode resultatene våre. Den skal vi ta vare på, og den skal vi utvikle ytterligere i årene som kommer.
Sparebanken Møre skal være god på digitale løsninger – samtidig som vi skal være best på personlig service.
 
Drivkraft for utvikling
Det er lokalsamfunnene der banken holder til som er største eier av Sparebanken Møre, og det er en dypt forankret del av vår kultur at disse skal nyte godt av bankens gode resultat. For 2015 er det innstilt på en avsetning til samfunnet på 136 millioner kroner.
 
For mange er dette tallet så høyt at det kan være vanskelig å forholde seg til det. For oss som samfunnsaktør betyr det at vi kan fortsette med å være en drivende kraft og en medspiller av det samfunnet vi er en del av, både innen kulturliv, idrett, talentutvikling, undervisning, forskning og næringsutvikling.
 
I fjor fikk vi oppleve at drakter med Sparebanken Møre-logo nok en gang gikk seirende ut av cupfinalen. Som hovedsponsor for Molde, Aalesund og Hødd har gullpokalen vært med oss hjem til Møre og Romsdal hele fem av seks ganger siden 2009! Det er utvilsomt positivt for banken å bli forbundet med lag som presterer så godt. Motivasjonen for engasjementet vårt er imidlertid tuftet på å støtte opp under klubbenes viktige samfunnsansvar. De gjør en svært viktig innsats i lokalsamfunnet, både for frivillig arbeid, breddeidrett og næringsliv.
 
Kontinuerlig tilpasning
Vi bor i et fylke der de økonomiske utsiktene fortsatt er positive. Likevel er det liten tvil om at årene vi har fremfor oss blir krevende. Det er sterk konkurranse i bankmarkedet, og stort engasjement, høy aktivitet og fleksibilitet er sentrale forutsetninger for å lykkes. Takket være kompetente og engasjerte medarbeidere har vi posisjonert oss på aller beste måte for å levere gode banktjenester for mennesker og virksomheter med tilknytning til fylket også i 2015.
 
Bak det historisk gode resultatet vårt står en organisasjon som helt siden starten har utviklet og fornyet seg for å imøtekomme nye utfordringer, nye krav og nye behov. Det skal vi fortsette med. Det er et arbeid som aldri kan settes på pause.
 
 
Olav Arne Fiskerstrand
Adm. direktør